Terug

Goed nieuws voor mensen met een hypotheekpolis

De Staatssecretaris van Financiën keurt onder voorwaarden goed dat de belastingplichtige en zijn fiscale partner op verzoek worden geacht beiden recht te hebben op de helft van de uitkering uit een vóór 2001 bestaande kapitaalverzekering in box III of een KEW als deze vóór 1 januari 2016 tot uitkering is gekomen, ook al bevat de polis slechts de begunstiging bij leven van één van de partners. Hierdoor kan iedere partner voor zijn deel van de uitkering zijn vrijstelling benutten.

Als de definitieve aanslag over het jaar waarin de uitkering heeft plaatsgevonden onherroepelijk vaststaat, gelden de bijzondere regels voor ambtshalve vermindering. Dit betekent dat de belastingplichtige een verzoek om ambtshalve vermindering op basis van dit besluit kan doen als er minder dan vijf jaren zijn verlopen na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft.

Het besluit van 6 december 2014 (BLKB 2014/1763M) over de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW), het beleggingsrecht eigen woning (BEW) en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box III wijzigt hiermee.

Terug